Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Ο ΣΒΣΕ ακολουθεί πάγια την τακτική της οικονομικής ενίσχυσης αθλητικών Σωματείων και πολιτιστικών εκδηλώσεων φορέων της περιοχής και να κινητοποιεί την ευαισθησία των επιχειρήσεων μελών του για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου. Κορυφαία ήταν η απόφαση κάλυψης μέρους των δαπανών ίδρυσης του Μουσείου Βιομηχανίας της Εύβοιας που θα στεγασθεί στο κτίριο του Επιμελητηρίου. Στη δράση αυτή συμμετείχαν με σημαντικά ποσά και Επιχειρήσεις μέλη μας που τους συγχαίρουμε και τους ευχαριστούμε.

Περιβαλλοντική Προστασία

Ο Σύνδεσμος ως υπεύθυνος φορέας εκπροσώπησης εταιρειών υψηλής στάθμης περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, δεν περιορίζεται σε διακηρύξεις και εκδήλωση προθέσεων. Επιδιώκει να μετατρέψει τη βούληση σε αποτέλεσμα και την πρόθεση σε πράξη. Η προστασία του περιβάλλοντος και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος βρίσκονται στον πυρήνα της στρατηγικής του Συνδέσμου και των μελών του.

Η  Διοίκηση του Συνδέσμου  καθώς και το σύνολο των μελών του έχουν δεσμευθεί να αποφασίζουν να δρουν και να πραγματεύονται με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και στους κοινωνικούς εταίρους του. Η περιβαλλοντική πολιτική του ΣΒΣΕ, διαμορφώνεται με πλήρη συναίσθηση της αποστολής του να δημιουργήσει συνθήκες λειτουργίας  των εταιρειών μελών του,  σε διαρκώς βελτιούμενο περιβάλλον.

Στην κατεύθυνση αυτή ο ΣΒΣΕ έχει συνδράμει με το θεσμικό του ρόλο στο εγχείρημα της Πολιτείας, και κυρίως της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που αφορά στην περιβαλλοντική εξυγίανση του Ασωπού ποταμού και της ευρύτερης περιοχής.

Ολοκληρωμένη Πρόταση Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Προβλημάτων, Οργάνωσης και εξυγίανσης της άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης περιοχής Ασωπού Ποταμού

Στις 16 Δεκεμβρίου 2015 ψηφίσθηκε ομόφωνα, από το 14ο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η εισήγηση του Περιφερειάρχη κυρίου Κώστα Μπακογιάννη για την "Ολοκληρωμένη Πρόταση Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Προβλημάτων, Οργάνωσης και εξυγίανσης της άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης περιοχής Ασωπού Ποταμού», καθώς και
το "Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ενεργειών" τα οποία επισυνάπτονται. 

Asopos print 4 names2

pdf iconΠατήστε εδώ για να δείτε την Ολοκληρωμένη Πρόταση Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Προβλημάτων,Οργάνωσης και εξυγίανσης της άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης περιοχής Ασωπού Ποταμού


pdf iconΠατήστε εδώ για να δείτε το Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενεργειών

 

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης είναι να καλύπτονται οι ανάγκες των σημερινών γενεών χωρίς όμως να τίθεται σε κίνδυνο η δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύπτουν τις δικές τους ανάγκες. Η βιώσιμη ανάπτυξη συνιστά μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που περιλαμβάνει οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές οι οποίες αλληλοενισχύονται. Η Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών, η οποία εγκρίθηκε από τους παγκόσμιους ηγέτες το 2015, αποτελεί το νέο παγκόσμιο πλαίσιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και θέτει 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Σκοπός της είναι η εξάλειψη της φτώχειας και η επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμια κλίμακα έως το 2030, χωρίς κανένας να μένει στο περιθώριο. Οι ΣΒΑ αποτελούν συγκερασμό των τριών διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης: της οικονομικής, της κοινωνικής και της περιβαλλοντικής διάστασης.

Ο Πρόεδρος,  το  Διοικητικό Συμβούλιο, και τα μέλη μας, δεσμευόμαστε ότι η επιχειρηματική μας ανάπτυξη σέβεται το περιβάλλον και φροντίζει για την τήρηση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης εντός των πλαισίων της

Οι ενέργειες που αποδεικνύουν τη δέσμευση του Συνδέσμου στις αρχές και τις πρακτικές της Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι:

  • Να διαχέουμε στα μέλη μας την κουλτούρα πρόληψης σε σχέση με το περιβάλλον με το να προάγουμε την ενημέρωση και γνώση.
  • Να προωθούμε την πρόληψη της ρύπανσης, δίνοντας έμφαση στη μείωση της ρύπανσης στην πηγή και στη διατήρηση των φυσικών πόρων.
  • Να επενδύουν σε φυσικούς, τεχνολογικούς και οικονομικούς πόρους, με στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
  • Να θέτουμε στόχους συνεχούς βελτίωσης της περιβαλλοντικής μας επίδοσης και εξάλειψης του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος.
  • Να συμβάλλουν στην κοινωνική, πολιτιστική και γενικότερη οικονομική ανάπτυξη των κοινωνιών, όπου δραστηριοποιούνται.
  • Να λειτουργούμε σε καθεστώς απόλυτης διαφάνειας και να συμμετέχουμε σε ανοιχτό διάλογο για τα προαναφερθέντα θέματα με όλους τους εταίρους μας.

pdf iconΠατήστε εδώ για να δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ για τα "Επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον - Ευρωπαϊκή δράση για την αειφορία"


pdf iconΠατήστε εδώ για να δείτε UNITED NATIONS - THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ) ως Σωματείο σύμπραξης και συνεργασίας Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου με σκοπό την προώθηση των νόμιμων συμφερόντων των μελών του τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία των μελών του που έρχονται εις γνώση του από την αίτηση εγγραφής τους ή μετά από αίτησή του προς τα μέλη του ή είναι δημοσιοποιημένα. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΒΣΕ αποκτά και διαχειρίζεται πληροφοριακά στοιχεία εταιρειών που είναι εγκατεστημένες εντός της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης (ΑΒΣ) Οινοφύτων, καθώς και τα δεδομένα των λοιπών επιχειρήσεων μελών του της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αποκλειστικά για τους καταστατικούς σκοπούς του.

Υγεία & Ασφάλεια

Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν θεσπίσει νομοθετικά μέτρα για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων με στόχο να βελτιωθεί η ποιότητα της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας. Η πρόληψη των κινδύνων και η προώθηση ασφαλέστερων και πιο υγιεινών συνθηκών στον χώρο εργασίας αποτελούν στοιχεία ζωτικής σημασίας όχι μόνο για τη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας, αλλά και για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας.

Στην κατεύθυνση αυτή ο Σ.Β.Σ.Ε. πρωτοστατεί στην προσπάθεια των Εταιρειών-Μελών του για τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας και, γενικότερα, την αναβάθμιση της ποιότητας στο εργασιακό περιβάλλον μέσω της οργανωμένης διαχείρισης και λήψης μέτρων Υγείας & Ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Η αξία του σχεδιασμού ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία αναδεικνύεται καθημερινά στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης της Covid-19.