Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης (ΕΠΕ) Οινοφύτων

Η ανάπτυξη του ΕΠΕ Οινοφύτων εντάσσεται στο πλαίσιο της επιδίωξης της Περιβαλλοντικής, Αστικής και Κοινωνικής Αναζωογόνησης και Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής στην Περιοχή της Λεκάνης Απορροής Ποταμού Ασωπού, όπως αυτή προωθείται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά από το σχετικό «Ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο Παρεμβάσεων» (ΟΣΣΠ) για την Αστική, Κοινωνική, Περιβαλλοντική και Επιχειρηματική Αναζωογόνηση και Εξυγίανση της ευρύτερης περιοχής της Λεκάνης Απορροής Ποταμού Ασωπού» (ΟΣΣΠ ΛΑΠ Ασωπού) με αξιοποίηση του «εργαλείου» της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) σύμφωνα με την ΚΥΑ Α.Π. 16784/9-2-2018).

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΑΣΩΠΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΑΣΩΠΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «Ε.ΑΝ.ΕΠ. Ο.Α. Α.Ε.». Η Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής.

Κύριος σκοπός και αντικείμενο της Ε.ΑΝ.Ε.Π. Α.Ε.

 • Η ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης στην περιοχή Οινοφύτων του Νομού Βοιωτίας σύμφωνα με τους όρους, τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις και όπως εν γένει προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 56Α και 56Β του ν. 3982/2011.

Ειδικοί σκοποί και αντικείμενα της Ε.ΑΝ.Ε.Π. Α.Ε.

 • Η σύνταξη και υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και του συνόλου των μελετών για τη σκοπιμότητα και τη βιωσιμότητα του ΕΠΕ, καθώς και τη συμβατότητα του Επιχειρηματικού Πάρκου με την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Η κατάρτιση και υποβολή των πάσης φύσεως απαιτούμενων στοιχείων, μελετών κ.λπ. που σχετίζονται με το ΕΠΕ σε όλες ανεξαιρέτως τις αρμόδιες Αρχές και Φορείς ή/και απαιτούνται από τις αρχές για την ανάπτυξη του Πάρκου.
 • Η κατασκευή όλων των Έργων Υποδομής και η Πολεοδόμηση της περιοχής του ΕΠΕ.
 • Η διοίκηση και διαχείριση των υποδομών του μέχρι τη μεταβίβασή τους και η μεταβίβασή τους στην Εταιρεία Διαχείρισης του ΕΠΕ (ΕΔΕΠ).
 • Η προσέλκυση επενδύσεων στους χώρους του ΕΠΕ και η προβολή του ΕΠΕ και των δραστηριοτήτων του στην τοπική, εθνική και διεθνή αγορά.
 • Η αναζήτηση και εξασφάλιση των απαιτούμενων οικονομικών πόρων για τη χρηματοδότηση κατασκευής των αναγκαίων υποδομών.
 • Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων ιδιοκτησίας της (Real Estate) αυτοτελώς ή συμπράττουσα με ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν ανάλογους με αυτή σκοπούς.
 1. O οριοθετημένος χώρος με σαφώς θεσμοθετημένες χρήσεις γης διαμορφώνει μια ασφάλεια δικαίου και έναν διακριτό χωρικό σχεδιασμό.
 1. Ρυμοτομικό σχέδιο – υποδομές:

Οι ελάχιστες τεχνικές υποδομές (ΚΥΑ Φ/Α.15/3/2226/170 της 02-03-2012) περιλαμβάνουν: οδικό δίκτυο, δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων, σύστημα ύδρευσης, σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, κτήριο διοίκησης, δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιών και ευρυζωνικά, καθώς και δίκτυο πυρόσβεσης.

 1. Καλύτεροι όροι δόμησης:
 • Ποσοστό κάλυψης μέχρι 70% (έναντι 30% για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις εκτός σχεδίου)
 • Συντελεστής δόμησης μέχρι 2,0 για τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές χρήσεις, 1.6 για τα επαγγελματικά εργαστήρια και τις χρήσεις εφοδιαστικής και 1,4 για τις υπόλοιπες χρήσεις (έναντι 0,6 για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις εκτός σχεδίου, σύμφωνα με άρθρο 33, παράγραφος 3, εδάφιο β του ν.4759/2020).
 • Κατ΄ όγκον εκμετάλλευση: (σ.ο.) = 7,00 Χ (σ.δ.), δηλαδή μέχρι 14,00 και αφορά κτίρια ανεξάρτητα από το ύψος τους (έναντι μέγιστου συντελεστή κατ’ όγκον εκμετάλλευσης το 4 για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις εκτός σχεδίου, σύμφωνα με άρθρο 33, παράγραφος 3, εδάφιο β του ν.4759/2020).
 • Κατ` εξαίρεση, για την ανέγερση βιομηχανικών κτιρίων είναι δυνατή, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ): α) η υπέρβαση της κατ’ όγκο εκμετάλλευσης του οικοπέδου σ.ο., με ανώτατη την τιμή που προκύπτει από την εφαρμογή της σχέσης (σ.ο.) = 7,5 Χ (σ.δ.) και β) η καθ` ύψος υπέρβαση, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τα  τριάντα δύο (32) μέτρα.
 • Κατ` εξαίρεση, είναι δυνατή η καθ` ύψος υπέρβαση για την ανέγερση αποθηκών κατακόρυφου τύπου (SILOS) συναρμολογούμενων (βιδωτών), δεξαμενών υγρών καυσίμων, καθώς και καμινάδων βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Το ύψος αυτό δεν δύναται να υπερβαίνει τα τριάντα δύο (32) μέτρα (Ισχύει και εκτός σχεδίου, εδάφιο β, παράγραφος 6, άρθρο 4 ΠΔ24/85).
 • Επιτρέπεται η μεταφορά υλοποίησης υπολοίπου συντελεστή δόμησης μεταξύ ακινήτων του ιδίου ιδιοκτήτη εντός Επιχειρηματικών Πάρκων υπό την προϋπόθεση μη υπέρβασης του ποσοστού κάλυψης άνω του ογδόντα τοις εκατό (80%).
 1. Βελτιωμένη Διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης:

Επιχειρήσεις εντός ΕΠ κατατάσσονται σε χαμηλότερη κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Α1 σε Α2 και Α2 σε Β) με την εξαίρεση των IED και Seveso.

 1. Πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες καθαριότητας, συλλογής απορριμμάτων και οδοφωτισμού (υπό προϋποθέσεις μειωμένα ανταποδοτικά τέλη):

Τα ανταποδοτικά τέλη για τις υπηρεσίες καθαριότητας, φωτισμού κοινοχρήστων χώρων, συλλογής απορριμμάτων κ.λπ. υπολογίζονται με βάση την κοστολόγηση των υπηρεσιών που γίνεται ειδικά για το συγκεκριμένο Επιχειρηματικό Πάρκο.

Τις υπηρεσίες αυτές μπορεί να τις παρέχει στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις η ΕΑΝΕΠ, ή η ΕΔΕΠ, κατόπιν έγγραφης δήλωσης που απευθύνει προς τον οικείο Ο.Τ.Α. το αργότερο έως τις 30 Νοεμβρίου της προηγούμενης οικονομικής χρήσης. Η έγγραφη δήλωση συνοδεύεται υποχρεωτικά από έγγραφα που τεκμηριώνουν ότι οι πάροχοι των σχετικών υπηρεσιών αναδείχθηκαν κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας. Στη περίπτωση αυτή:

 1. Ο Ο.Τ.Α. α` Βαθμού υποχρεούται να απέχει από την παροχή των υπηρεσιών στα όρια του Επιχειρηματικού Πάρκου.
 2. Ο συντελεστής χρέωσης των δημοτικών τελών και φόρων στις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στο Επιχειρηματικό Πάρκο και στην ΕΑΝΕΠ ή στην ΕΔΕΠ δεν μπορεί να υπερβαίνει το χαμηλότερο συντελεστή που καθορίζει ο Ο.Τ.Α. για την αντίστοιχη κατηγορία χρήσης που βρίσκεται εκτός του Επιχειρηματικού Πάρκου.
 • Το ογδόντα τοις εκατό (80%) των ανταποδοτικών τελών που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις δια του λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών των ανταποδοτικών υπηρεσιών και αποδίδεται απευθείας από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας με κατάθεσή του στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της ΕΑΝΕΠ ή της ΕΔΕΠ που έχει γνωστοποιηθεί με τη δήλωση των προηγούμενων εδαφίων. Εφόσον το ποσό που αποδίδεται κατά το προηγούμενο εδάφιο επαρκεί για να καλύψει το κόστος της παροχής των ανταποδοτικών υπηρεσιών από την ΕΑΝΕΠ ή την ΕΔΕΠ, το υπόλοιπο είκοσι τοις εκατό (20%) των καταβαλλομένων τελών αποδίδεται στον οικείο Ο.Τ.Α., λογιζόμενο ως ανταποδοτικό τέλος για τη λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου ή της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης εντός των διοικητικών του ορίων.
 1. Προτεραιότητα σε δημόσια έργα της ευρύτερης περιοχής που εξυπηρετούν και το Επιχειρηματικό Πάρκο:

Άρθρο 55, παρ.2 του ν.3982/2011:

Τα έργα που αφορούν στις Εξωτερικές υποδομές και η αρμοδιότητα κατασκευής τους ανήκει σε δημόσιους φορείς ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εντάσσονται, κατά προτεραιότητα στα προγράμματα των αντίστοιχων φορέων και υλοποιούνται εντός του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης των έργων του Επιχειρηματικού Πάρκου. Έγγραφη εκτίμηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των έργων αυτών, καθώς και του κόστους κατασκευής τους αποστέλλεται στον εποπτεύοντα τους ως άνω οργανισμούς φορέα και κοινοποιείται στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μέσα σε δύο μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης Έγκρισης Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου στον εποπτεύοντα τους πιο πάνω οργανισμούς. Τα έργα της παραγράφου αυτής μπορεί να χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

 1. Κίνητρα του Ν..3982/2011 (άρθρο 62):

Ενδεικτικά: Απαλλαγή από φόρους μεταβίβασης και δωρεάς, άνω όριο σε κόστος δικαιωμάτων συμβολαιογράφου και υποθηκοφύλακα, Απαλλαγή από καταβολή φόρου εισοδήματος για την υπεραξία από εκποίηση ακινήτων.

 1. Αναπτυξιακός νόμος (4399/2016):

Φορολογική απαλλαγή, επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης κ.λπ.

Οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων επιχειρήσεις των οποίων το υπαγόμενο επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε ΕΠ και δεν αφορά σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφισταμένων δομών  της ενισχυόμενης επιχείρησης.

 

 keee logoΕθνικό Σχέδιο Δράσης Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων 2018 ‐ 2040

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΤΥΠΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ/ ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ

ΕΚΤΑΣΗ (στρ)

1η Φάση

2η Φάση

1

ΕΒΡΟΥ

Απαλός (Αλεξανδρούπολη , Αεροδρόμιο)

400

400

2

ΔΡΑΜΑΣ

Δήμος Προσοτσάνης

300

300

3

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Περιοχή Λάκκωμα (Δ. Νέας Καλλικράτειας)

100

 

Δ Μουδανιών

100

 

4

ΗΜΑΘΙΑΣ

Πλατύ

500

500

Κουλούρα

300

 

Πατρίδα

300

300

5

ΚΙΛΚΙΣ

Άσπρος Αξιοχώρι

100

 

Νέα Σάντα

300

500

Πολύκαστρο ‐ Νέα Καβάλα

100

 

Αξιούπολη

200

 

6

ΠΕΛΛΑΣ

Κάμπος (Δ. Έδεσσας , ΤΚ Μεσήμερου)

300

 

7

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Καλοχώρι

2.500

2.500

Άγιος Αθανάσιος

500

 

Νεοχωρούδα

500

 

8

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Αγ. Παντελεήμονας

50

 

9

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Κέρκυρα

150

 

10

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Από ποταμό Καράμπαλη έως ποταμό Καλλέντζη ‐ όρια ΣΓ

300

300

Οδό Τρικάλων μέχρι Δυτικό Περιφερειακό

300

300

11

ΛΑΡΙΣΑΣ

Ομορφοχώρι

1.000

4.000

Μελισσοχώρι

750

750

12

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΔ Γόμφων

300

 

Εστιαιώτηδα (σύνορα με Δήμο Τρικάλων)

300

200

13

ΑΧΑΙΑΣ

Άγιος Βασίλειος ‐ Πάτρα

400

 

Μεγανίτης (Αίγιο)

300

 

14

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΑΒΣ Λαμίας

550

 

15

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οινόφυτα ‐ Οινόη ‐ Ύπατο

7.500

 

Τανάγρα ‐ Σχηματάρι

500

1.000

Λιβαδειά πλησίον ΣΣ

300

 

Θήβα (από την πόλη έως τη Ριτσώνα)

300

 

Θήβα στην έξοδο της πόλης προς τις Ερυθρές)

300

 

16

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ζώνη 3 της ΖΟΕ Άργους

300

500

17

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Περιοχή Ισθμού ‐ Αγ. Θεόδωροι

1.000

2.000

18

ΧΙΟΥ

Βάβυλοι

300

 

19

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Φοινικιά (ΑΒΣ)

Τύλισσος

500

300

1.000

20

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Κορωπί

1.000

2.000

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

200,00

 

ΚΑΛΥΒΙΑ

700,00

 

ΛΑΥΡΙΟ

500,00

750,00

ΑΥΛΩΝΑΣ

1.000,00

1.500,00

ΚΡΥΟΝΕΡΙ - ∆υτικά της Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας

850,00

1.000,00

ΚΡΥΟΝΕΡΙ - Ανατολικά της Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας

320,00

 

ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Θέση Τζαβερδέλα, Ασπρόπυργος

500,00

 

Ασπρόπυργος/ Νότιος Τομέας

2.062,00

 

Ασπρόπυργος/ Βόρειος Τομέας

750,00

750,00

Ασπρόπυργος/ Βόρεια Αττικής Οδού (Αχαρακτήριστη)

2.000,00

2.500,00

Βαμβακιά Ελευσίνας

468,23

 

Καλυμπάκι Ελευσίνας

336,19

 

Μέγαρα, θέση ΠΑΠΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙ

700,00

700,00

Φυλή ‐ ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση (ΠΟΑ4)

389,79

 

Μαγούλα (εκατέρωθεν της Επαρχ. Οδού Οινόης – Μαγούλας από

Αττική Οδό έως και ΠΑΕΓΑΕ)

700,00

700,00

Μάνδρα (ΒΑ της Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου)

906,00

1.000,00

Μάνδρα (ΒΙΠΑ προς εξυγίανση ‐ μεταξύ Αττικής Οδού & ΕΟ Αθηνών ‐Κορίνθου)

408,00

 

Μάνδρα (ΒΔ των Εγκαταστάσεων ΠΕΤΡΟΛΑ)

828,00

 
 

ΣΥΝΟΛΟ:

55 περιοχές

36.818

25.450

Μελέτη ‐ Έρευνα: Re.De‐Plan AE Consultants

 

keee logoΕθνικό Σχέδιο Δράσης Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων 2018 ‐ 2040

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΔΟΜΗΤΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ/ ΝΕΑ ΕΠ

ΠΕΡΙΟΧΗ/ ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ

ΕΚΤΑΣΗ (στρ)

1

ΕΒΡΟΥ

Λιμάνι Αλεξανδρούπολης

250

2

ΞΑΝΘΗΣ

Περιοχή Δέρας

150

3

ΚΑΒΑΛΑΣ

Θάσος

150

4

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Περιοχή Καλυβών (Δ. Πολυγύρου)

100

5

ΠΕΛΛΑΣ

Δ. Έδεσσας

200

Δ. Αλμωπίας

200

Δ. Σκύδρας

200

Δ. Πέλλας

200

6

ΠΙΕΡΙΑΣ

Αιγίνιο

300

7

ΣΕΡΡΩΝ

Στρατόπεδο Κολοκοτρώνη

265

Ζευγολατιό Σερρών (νέα ΒΙΠΕ)

300

8

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στρατόπεδο Γκόνου

673

9

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Κόμβος Ταξιάρχη, Δήμος Ηρακλειωτών

500

Κόμβος ΕΛΥΝ, Δήμος Θ. Ζιάκα

400

Δήμος Δεσκάτης

300

10

ΑΡΤΑΣ

Κρικούκια Αμμοτόπου

220

11

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Κοσμηρα ‐ Ασβεστοχώρι

300

12

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Θέση Γκρίκα ‐ ΕΠΕΑ

300

13

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Κεφαλλονιά

100

14

ΑΧΑΙΑΣ

Ρηγανόκαμπος/Τεχνοπολη (σε έκταση του πανεπιστημίου)

60

15

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Δ.Δ πρώην Δήμου Αγγελοκάστρου

250

16

ΗΛΕΙΑΣ

Π.Ε. Ηλείας

200

17

ΕΥΒΟΙΑΣ

Π.Ε. Ευβοίας

200

18

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οινόη, Δήμου Τανάγρας

368

19

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Ψαθί περιοχή Μεγαλόπολης

220

20

ΛΕΣΒΟΥ

Ουτζά

225

21

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Καστέλλι

550

22

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Θέση Καστελοχαλέπα

250

23

ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Θριάσιο ΕΚ  (Δεν περιλαμβάνεται το ακίνητο του ΟΣΕ)

588,00

Φυλή ‐ ΒΙΟΠΑ (ΠΟΑ3)

956,63

Φυλή ‐ ΒΙΠΕ επέκταση υφιστάμενης (ΠΟΑ5)

696,50

Φυλή ‐ ΒΙΠΑ θεσμοθετημένο (ΠΟΑ6)

496,20

24

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Πέραμα

115

 

ΣΥΝΟΛΟ:

33 περιοχές

10.283

Μελέτη ‐ Έρευνα: Re.De‐Plan AE Consultants

Ν. 4796/2021 "Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα, άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις".


Ν. 4759/2020 "Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις"


Ν. 4605/2019 "Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις."


Ν. 4399/2016 "Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις."


Ν. 3982/2011 "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις"