Η Βιομηχανία σήμερα στην Ελλάδα

Η Βιομηχανία διαδραματίζει προεξέχοντα ρόλο για τη στήριξη της οικονομίας, τη δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας, την καινοτομία και την εξωστρέφεια στο πλαίσιο του νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Έχουν τεθεί ως κύριοι στόχοι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της και η αύξηση της συμβολής της στο εθνικό ΑΕΠ, ιδιαίτερα ενόψει των ευρωπαϊκών στρατηγικών προκλήσεων της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης.

Η ενεργοποίηση του νέου ΕΣΠΑ και του Εθνικού Σχεδίου για την Ανάκαμψη και την Ανθεκτικότητα, και  Η αξιοποίηση της ευρύτερης ευρωπαϊκής δυναμικής, θα οδηγήσει στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων που θα σηματοδοτούν την ανάκαμψη της ελληνικής βιομηχανίας: 

 • Περιβαλλοντική αναβάθμιση και κλιματική ουδετερότηταμε προώθηση της κυκλικής οικονομίας και της βιομηχανικής συμβίωσης, συμπόρευση με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και μετάβαση σε βιομηχανία χαμηλών εκπομπών άνθρακα,
 • Ψηφιακή & Τεχνολογική αναβάθμισημε εισαγωγή τεχνολογιών αιχμής στην παραγωγή, ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας, αυτοματοποίηση γραμμών παραγωγής και υποστηρικτικών διαδικασιών,
 • Προσέλκυση Εμβληματικών Επενδύσεων, Ανάπτυξη Συνεργασιών και Οικονομιών Κλίμακαςπου θα ενισχύσουν την “ραχοκοκαλιά” της Βιομηχανίας στη χώρα, θα δημιουργήσουν νέα οικοσυστήματα και θα στηρίξουν τη βιομηχανική μετάβαση τομέων και περιφερειών,
 • ΠροϊοντικήAναβάθμισησε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας με δυνατότητα συμμετοχής στις διεθνείς αλυσίδες αξίας,
 • Μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των δυνατοτήτων του τοπικού/εγχώριου παραγωγικού συστήματοςπροϊόντων και υπηρεσιών στην υλοποίηση έργων, -Νέες Δεξιότητες και Προσέλκυση Ανθρώπινου Δυναμικούγια τον ψηφιακό, πράσινο μετασχηματισμό και την τεχνική/ τεχνολογική εξειδίκευση της Βιομηχανίας,
 • Ριζική Αναμόρφωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντοςμε προσφορά σύγχρονων λύσεων στις ανάγκες των επενδυτών στη Βιομηχανία.

(Πηγή: Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας, 14.04.2021)

Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Ελληνικής Βιομηχανίας

Λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι η ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων και η ενσωμάτωση νέων ψηφιακών και συναφών τεχνολογιών 4ης Βιομηχανικής  Επανάστασης στην βιομηχανία και στην εν γένει παραγωγική βάση, αποτελεί βασική προϋπόθεση ανταγωνιστικότητας και  εξωστρεφούς παρουσίας, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προχώρησε στην εκπόνηση ολοκληρωμένης πρότασης Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την «Ψηφιοποίηση της Ελληνικής Βιομηχανίας».

Το έργο επικεντρώνεται στις προσκλήσεις και δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογική και επιχειρησιακή εργαλειοθήκη της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (Industry 4.0) για την μετασχηματισμό της Ελληνικής  παραγωγικής και μεταποιητικής βάσης σύμφωνα με τις ανάγκες και απαιτήσεις του νέου παραγωγικού και επιχειρηματικού προτύπου για μία καινοτόμο, πράσινη και διεθνώς ανταγωνιστική και εξωστρεφή βιομηχανία.  Καταλήγει στην πρόταση για  ανάληψη δράσης σε εθνικό επίπεδο βασισμένη σε έξι (6) οριζόντιους και τρεις (3) κάθετους πυλώνες ενεργειών, με ολοκληρωμένες δέσμες προτάσεων και πρωτοβουλιών, συμβάλλοντας  ουσιαστικά: 

 • Στην συνεκτική Εθνική Στρατηγική για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Ελληνικής Βιομηχανίας ως αναπόσπαστο τμήμα της Εθνικής Στρατηγικής για την Ψηφιακή Οικονομία
 • Στις εργασίες της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας για την υιοθέτηση της στρατηγικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής βιομηχανίας
 • Στις διαδικασίες για τη διαμόρφωση της Νέας Εθνικής Διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης και τις επιλογές της Νέας Έξυπνης Εξειδίκευσης
 • Στο σχεδιασμό δράσεων και πρωτοβουλιών στο πλαίσιο του νέου Εταιρικού Συμφώνου και του ΕΠΑΝΕκ 2021-2027, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) και του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης
 • Στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Καινοτομίας και των Εθνικών Ψηφιακών Υποδομών
 • Στην ανάπτυξη νέων τεχνικών και λοιπών δεξιοτήτων και ικανοτήτων
 • Στην δημιουργία ενός φιλικότερου προς τις επιχειρήσεις ψηφιακού περιβάλλοντος για τις μεταποιητικές και τις εν γένει επιχειρήσεις με έμφαση σε συγκεκριμένα πεδία και τεχνολογίες
 • Στην δημιουργία ολοκληρωμένων επιχειρησιακών σχεδίων στους τομείς της έξυπνης / ευφυούς μεταποίησης, των δομικών (structural) υλικών και της κυκλικής οικονομίας
 • Στο σχεδιασμό στοχευμένων και ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για τις ΜμΕ και την ανάπτυξη ενισχυμένων παραγωγικών σχέσεων σε επίπεδο οικοσυστημάτων και αλυσίδων αξίας.

(Πηγή: Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, 07.04.2021)

Το Έργο “Digital Transformation of the Greek Industry” διακρίνεται στα εξής Κεφάλαια:

DG Reform_Digital Transformation_Deliverable 1_Final Draft_01022021.pdf

DG Reform_Digital Transformation_Deliverable 2_Final Draft_01022021.pdf

DG Reform_Digital Transformation_Deliverable 3_Final Draft_01022021.pdf

DG Reform_Digital Transformation_Deliverable 4_Final Draft_01022021.pdf

DG Reform_Digital Transformation_Deliverable 5_Final Draft_01022021.pdf