ΕΠΑΝΕΚ-Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «e-Λιανικό »2

        

Σας προωθούμε την πέμπτη (5η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Ωφελούμενων στο πλαίσιο της Δράσης «e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» σχετικά με την ένταξη επιπλέον πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων (524) ωφελούμενων με συνολική δημόσια δαπάνη 2.452.161,89 ευρώ.

Οι συνολικά ενταγμένοι ωφελούμενοι ανέρχονται σε εννέα χιλιάδες επτακόσιοι εβδομήντα (9.770) και η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 45.821.999,08 ευρώ.

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ

 

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου