Ο ΣΒΣΕ είναι Σωματείο που συστήθηκε με σκοπό να εκπροσωπεί τις εγκατεστημένες στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας βιομηχανίες.

Ειδικότερα οι σκοποί και η αποστολή του Συνδέσμου είναι:

 • Η μελέτη, η προστασία των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του καθώς και η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ τους.
 • Η μέριμνα για επίλυση, από του αρμοδίους κρατικούς φορείς, οποιωνδήποτε θεμάτων αφορούν τις βιομηχανίες της Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
 • Η συνεργασία με άλλες Ενώσεις και Συνδέσμους Βιομηχανιών.
 • Η ανάπτυξη του «επιχειρείν» και της επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα η προώθηση της Ελληνικής Μεταποίησης, δηλαδή του Βιομηχανικού μετασχηματισμού της ύλης, η καθιέρωση Βιομηχανικής κουλτούρας, η ανάπτυξη των εξαγωγών και η προσφορά νέων καλά αμειβομένων νέων θέσεων εργασίας.
 • Η συμβολή στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 • Η μετάδοση της ιδέας της Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας  (ΕΚΕ) στα  μέλη του και
 • Τέλος η ανάδειξη της αναγκαιότητας ανάπτυξης της ατομικής και της συλλογικής υπευθυνότητας και φροντίδας για την περιβαλλοντική προστασία.
1982 – Ίδρυση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Οινοφύτων (ΣΒΟ)

Στη δεκαετία του 60, η ανάγκη αποσυμφόρησης της Αττικής οδήγησε στην απόφαση απομάκρυνσης των Βιομηχανιών της εποχής, από περιοχές όπως το Αιγάλεω το Περιστέρι και ο Πειραιάς.
Η μείζων περιοχή που αναπτύσσεται στον άξονα Οινόφυτων- Σχηματαρίου αποτέλεσε τη πρώτη επιλογή της Πολιτείας για τη μετεγκατάσταση τους.
Η επιλογή αυτή ήταν πολύ σωστή με πολλά πλεονεκτήματα και προοπτικές δεδομένου ότι η επιλογή του τόπου εγκατάστασης των επιχειρηματικών μονάδων αποτελεί στοιχειώδη προϋπόθεση για την απρόσκοπτη και ορθολογική ανάπτυξή τους.
Ήταν κοντά στην Αθήνα, παρείχε καλό για την εποχή οδικό δίκτυο, την τότε Εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, και θα υποστηριζόταν ικανοποιητικότατα από το λιμάνι του Πειραιά για τις εισαγωγές των πρώτων υλών και κυρίως για τις εξαγωγές των ετοίμων προϊόντων τους και δευτερευόντως από το λιμάνι της Χαλκίδας.
Τα χαρακτηριστικά αυτά σε συνδυασμό με τις άμεσες ή έμμεσες πιέσεις του κράτους που υποσχόταν ανάπτυξη βιομηχανικής περιοχής και σταδιακή δημιουργία υποδομών, «έπεισαν» τη μία μετά την άλλη τις επιχειρήσεις να τολμήσουν τη μετεγκατάστασή τους στη περιοχή. Αναζήτησαν και απόκτησαν τις απαιτούμενες εκτάσεις και άρχισε η οδύσσεια, απούσης της πολιτείας, της διάνοιξης νέου ή της βελτίωσης του υφισταμένου οδικού δικτύου της εξασφάλισης επαρκούς ενέργειας με την ανάπτυξη δικτύων μεταφοράς ρεύματος της αναζήτησης τρόπων προμήθειας βιομηχανικού νερού και τρόπων μεταφοράς του προσωπικού που διέμενε σε όλες τις περιοχές των Αθηνών και του Πειραιά, δεδομένου ότι το ανθρώπινο δυναμικό των νέων περιοχών δεν διέθετε επαρκή βιομηχανική συνείδηση και εκπαίδευση.
Παρόλα αυτά η ανάπτυξη συνεχίστηκε και οι ανάγκες σε υποδομές σε βιομηχανικό σχεδιασμό και οργάνωση διογκώνονταν διαρκώς.
Οι λόγοι αυτοί οδήγησαν τις βιομηχανίες να συστήσουν, το Δεκέμβριο του 1982, το πρώτο Σωματείο τους με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ και διακριτικό τίτλο ΣΒΟ.

1988 – Μετονομασία του ΣΒΟ σε Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βοιωτίας (ΣΒΒ)

Η διαρκής ανάπτυξη με την εγκατάσταση όλο και περισσότερων νέων βιομηχανιών δεν περιορίσθηκε στα στενά Διοικητικά όρια του Δήμου Οινοφύτων, αλλά επεκτάθηκε στον άξονα Σχηματαρίου–Θηβών-Λιβαδειάς καθώς και στον άξονα Σχηματαρίου–Χαλκίδας και δημιούργησε την ανάγκη κάλυψης του συνόλου της Βοιωτίας.

2011 – Μετονομασία του ΣΒΒ σε Σύνδεσμο Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ)

Η νέα διοικητική οργάνωση των περιφερειών της χώρας με το πρόγραμμα «Καλλικράτης», δημιουργεί νέες απαιτήσεις και προσφέρει νέες δυνατότητες στις επιχειρήσεις της Στερεάς Ελλάδας οι οποίες έκτοτε μπορούν να ενταχθούν στον ΣΒΣΕ και να προωθήσουν τις θέσεις τους μέσω της ανάδειξης του ΣΒΣΕ σε Βασικό Περιφερειακό Βιομηχανικό Σύνδεσμο.
Η διεύρυνση προέκυψε ως ανάγκη για την μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα των επιχειρήσεων που εντάχθηκαν και συνεχίζουν να εντάσσονται στον ΣΒΣΕ με αυξημένους ρυθμούς και ενόψει του ενδιαφέροντος πολλών επιχειρήσεων για το υπό υλοποίηση Επιχειρηματικό Πάρκο Οινοφύτων.
Ο ΣΒΣΕ σήμερα εκπροσωπεί 100 και πλέον επιχειρήσεις οι οποίες :
Απασχολούν πάνω από 15.100 εργαζομένους
Πραγματοποιούν Κύκλο Εργασιών σε ποσοστό 3,55% του ΑΕΠ.
Επιτυγχάνουν ποσοστό άνω του 15% των εξαγωγών της χώρας.
Το ποσοστό εξαγωγών των εταιρειών μελών ανέρχεται στο 1,93% επί του ΑΕΠ με Μ.Ο. των εξαγωγών των μελών να ανέρχεται στο 54% και βελτίωση της εξωστρέφειας των μελών κατά 103% με έτος βάσης το 2012.

2019 – Διεύρυνση του Δ.Σ- Συμμετοχή του ΣΕΒ.

Ενεργοποίηση του Συντονιστικού Συμβουλίου Περιφερειακών Οργανώσεων του ΣΕΒ με τη συμμετοχή των πέντε Περιφερειακών Συνδέσμων: Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ), Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος (ΣΕΒΠΔΕ), Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος (ΣΒΘΚΕ), Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (ΣΒΑΠ), Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ), και τροποποίηση του καταστατικού ΣΕΒ με προσθήκη διάταξης για τη δημιουργία 5 νέων (μη αιρετών) θέσεων στο ΔΣ του ΣΕΒ καθώς και αντίστοιχης θέσης του ΣΕΒ στον ΣΒΣΕ.

Αποστολή του ΣΒΣΕ είναι η με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο επίλυση όλων γενικά των προβλημάτων που παρουσιάζονται στις βιομηχανίες που είναι εγκατεστημένες στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Ο Σύνδεσμος προσπαθεί διαρκώς να επιτύχει στην αποστολή του με :

 • Τη διαρκή ενημέρωσή του στα θέματα που αφορούν τη βιομηχανία και την επιχείρηση γενικότερα ώστε να είναι σε θέση αφενός να ενημερώνει τα μέλη του και αφετέρου να παρεμβαίνει όταν χρειάζεται προς τα όργανα της πολιτείας.
 • Τη συμμετοχή του σε όλες τις εκδηλώσεις, ημερίδες και παρουσιάσεις όπου διατυπώνει τον υπεύθυνο και τεκμηριωμένο λόγο του.
 • Την ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με τους Φορείς και τις Αρχές.
 • Την ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με τα μέλη του προκειμένου παράσχει τη στήριξη που έχουν ανάγκη.
 • Τη μόνιμη συνεργασία με όλους τους φορείς που διαμορφώνουν πολιτική, στους τομείς της Οικονομίας, Φορολογίας και Ανάπτυξης που επηρεάζει τις τύχες των επιχειρήσεών μας στο επίπεδο της Περιφέρειας, αλλά και στο επίπεδο της Χώρας.

Ο ΣΒΣΕ έχει την τιμή να φιλοξενεί στις τάξεις του εξέχουσες Βιομηχανίες, εξωστρεφείς, με Διεθνή προβολή και σημαντικότατες εξαγωγικές επιδόσεις. Το σύνολο των εταιρειών - μελών μας επιτυγχάνει μεγαλύτερο του 5% των συνολικών εξαγωγών της χώρας και μεγαλύτερο του 8% των εξαγωγών της χώρας χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία. Ο πραγματοποιούμενος από τις επιχειρήσεις μέλη μας κύκλος εργασιών αντιπροσωπεύει το 3,85% του ΑΕΠ της Χώρας και το 70% του ΑΕΠ της Στερεάς Ελλάδας. Επίσης, οι εταιρείες - μέλη του ΣΒΣΕ απασχολούν περισσότερους από 17.500 εργαζομένους (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, έτος αναφοράς 2022).
Ως μέλη του Συνδέσμου γίνονται δεκτές οι βιομηχανικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με οποιαδήποτε νομική μορφή και αν λειτουργούν και ανεξαρτήτως του τόπου που έχουν την έδρα τους, εφόσον υποβάλουν αίτηση προσχώρησης, γίνει δεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο και επικυρωθεί από την πρώτη Γενική Συνέλευση.
Τα μέλη καταβάλουν την τακτική ετήσια συνδρομή τους το ύψος της οποίας καθορίζεται από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών κατά την Γενική Συνέλευση και αποτελούν μαζί με το δικαίωμα εγγραφής τους τακτικούς πόρους του Συνδέσμου.

Έκτακτες συνδρομές, προσφορές, χορηγίες, δωρεές, κληροδοσίες κλπ. Αποτελούν τους έκτακτους πόρους του Συνδέσμου.

Το κυρίαρχο όργανο του ΣΒΣΕ είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Τακτικών μελών του που συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο και εκτάκτως όποτε το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, ή όταν το ζητήσει το ( 1/3 ) των μελών του.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε δύο χρόνια το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα.

Το Σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το αποτελούν δεκαεπτά (17) τακτικά Μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά, που εκλέγονται κάθε δύο (2) έτη, με άμεση ψηφοφορία από την Τακτική Γενική Συνέλευση βάσει καταλόγου υποψηφιοτήτων που συλλέγει το Προεδρείο της Συνέλευσης και καταθέτει προς ψήφιση στους Συνέδρους. Τα Μέλη του Δ.Σ., στην πρώτη μετά τη Γ.Σ. συνεδρίασή τους εκλέγουν τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο Α΄, τον Αντιπρόεδρο Β΄ και τον Αντιπρόεδρο Γ', το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.

Το Δ.Σ. του ΣΒΣΕ διευρύνθηκε με στόχο την μέγιστη δυνατή αντιπροσωπευτικότητα των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και την βέλτιστη αποτελεσματικότητα στο έργο του.  Η σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Για τη περίοδο Σεπτέμβριος 2023 – Σεπτέμβριος 2025

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Φορέας

Λώλος Πάνος

Πρόεδρος

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ

Σκιαδάς Παναγιώτης

Α΄Αντιπρόεδρος

ΣΩΛΗΝ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕΒΕ

Γεωργαλάς Γεώργιος

Β΄Αντιπρόεδρος

ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. ΑΕ

Μανιάς Σπήλιος

Γ΄Αντιπρόεδρος

ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. ΑΕ

Λουκάτος Ανδρέας

Γ. Γραμματέας

ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε.

Ωρολογοπούλου Βασιλική

Ταμίας

ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ

Γιαννίτσης Γιάννης

Μέλος

ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ GROUP ΑΕ

Γκιζελής Ευάγγελος

Μέλος

ΓΚΙΖΕΛΗΣ ΑΕ

Δανιηλίδης Κίμων

Μέλος

ELKEME AE

Έξαρχος Βασίλειος

Μέλος

DUNAPACK PACKAGING ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

Καβαδάς Δημήτριος

Μέλος

ΚΑΠΑΧΗΜ Α.Ε.

Καρράς Δημήτριος

Μέλος

ALUMINCO A.E.

Κεφάλας Αθανάσιος

Μέλος

IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ ΑΕ

Κοίλιαρης Δημήτριος

Μέλος

SABO AΒΕE

Κουρής Χαράλαμπος Μέλος  ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Γ.Ε.Τ / Lafarge

Παγκουλάκη Βέρα

Μέλος

VIOHALCO SA

Τζιρακιάν Ανούς

Μέλος

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ & PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Ψηλός Αλέξανδρος  Μέλος  ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Ξηρογιάννης Γεώργιος

Μέλος (μη αιρετό)

ΣΕΒ

Νικόλαος Καμπόλης Γενικός Διευθυντής  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ταούση Τζώρτζια

Α' Αναπληρωματικό Μέλος

KOTRONIS PACKAGING

Γλυνού Μαρία

Β' Αναπληρωματικό Μέλος

ΜΑΙΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

Ξένιος Αντώνης

Γ' Αναπληρωματικό Μέλος

EDF Renewables

Κόντος Κωνσταντίνος Δ' Αναπληρωματικό Μέλος ΣΥΜΕΤΑΛ ΑΕ

 

ΜΕΛΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Για την περίοδο 01.01.2021 – 31.12.2021)

Kασσής Αναστάσιος

Aνδριόπουλος Γεώργιος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ψυράκης Νικόλαος

Αγγελής Ιωάννης

ΜΕΛΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

(Για την περίοδο από 30-09-2021 μέχρι 30-06-2022)

Τακτικό μέλος

Καρράς Δημήτριος

Αναπληρωματικό μέλος

Μπόνης Ιωάννης

ΜΕΛΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

(Για την περίοδο από 30-09-2021 μέχρι 30-06-2022)

Τακτικό μέλος

Καβαδάς Δημήτριος

Αναπληρωματικό Μέλος

Λεμονίδης Αθανάσιος

Νικόλαος Κουδούνης (1945 - 2022)

koudounis

Ο αείμνηστος Νικόλαος Κουδούνης έδρασε στο ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΒΣΕ) επι 30 χρόνια εκ των οποίων 23 χρόνια  εκλεγόταν πρόεδρος του ΔΣ.. Υπήρξε μέλος του Δ.Σ. του Σ.Ε.Β. και ήταν μέλος του Δ.Σ. του ΕΣΕΠΠΑ. Υπήρξε αντιπρόεδρος στην Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΑΝΔΙΑ Α.Ε.), μέλος του Δ.Σ. της Α.Σ.Σ.Ε.(ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΉ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) και μέλος Δ.Σ. σε όλα τα Περιφερειακά συμβούλια της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 'Ηταν επίσης πρόεδρος Δ.Σ. στην ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙΒ Α.Ε., και αντιπρόεδρος στην ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε.

Είχε διατελέσει Οικονομικός Διευθυντής στην ΕΛΒΑΛ Α.Ε. (1983), Γενικός Διευθυντής της (2000) και μετείχε της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. Επίσης είχε την τιμή να εκλεγεί πρόεδρος της Εταιρείας Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου Οινοφύτων Ασωπού (Ε.Δ.Ε.Π. Ο.Α. Α.Ε)

Είχε δημοσιεύσει πλήθος άρθρων σε περιοδικά, στον Περιφερειακό και στον Αθηναϊκό τύπο για Αναπτυξιακά θέματα, θέματα χωροταξίας, επιχειρηματικών πάρκων και φορολογίας επιχειρήσεων.

'Ηταν πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (τ. Α.Σ.Ο.Ε.Ε.).

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του Σ.Β.Σ.Ε. της 30ης Σεπτεμβρίου 2021 ανακηρύχθηκε ομόφωνα Επίτιμος Πρόεδρος του ΣΒΣΕ για την πολύχρονη και πολύτιμη συμβολή του στην εξέλιξη του Συνδέσμου.


ΟΜΙΛΙΑ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΥΔΟΥΝΗ της 30ης Σεπτεμβρίου 2021


Αρχές του Σ.Β.Σ.Ε.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Ο ΣΒΣΕ ακολουθεί πάγια την τακτική της οικονομικής ενίσχυσης αθλητικών Σωματείων και πολιτιστικών εκδηλώσεων φορέων της περιοχής και να κινητοποιεί την ευαισθησία των επιχειρήσεων μελών του για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου. Κορυφαία ήταν η απόφαση κάλυψης μέρους των δαπανών ίδρυσης του Μουσείου Βιομηχανίας της Εύβοιας που θα στεγασθεί στο κτίριο του Επιμελητηρίου. Στη δράση αυτή συμμετείχαν με σημαντικά ποσά και Επιχειρήσεις μέλη μας που τους συγχαίρουμε και τους ευχαριστούμε.

Περιβαλλοντική Προστασία

Ο Σύνδεσμος ως υπεύθυνος φορέας εκπροσώπησης εταιρειών υψηλής στάθμης περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, δεν περιορίζεται σε διακηρύξεις και εκδήλωση προθέσεων. Επιδιώκει να μετατρέψει τη βούληση σε αποτέλεσμα και την πρόθεση σε πράξη. Η προστασία του περιβάλλοντος και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος βρίσκονται στον πυρήνα της στρατηγικής του Συνδέσμου και των μελών του.

Η  Διοίκηση του Συνδέσμου  καθώς και το σύνολο των μελών του έχουν δεσμευθεί να αποφασίζουν να δρουν και να πραγματεύονται με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και στους κοινωνικούς εταίρους του. Η περιβαλλοντική πολιτική του ΣΒΣΕ, διαμορφώνεται με πλήρη συναίσθηση της αποστολής του να δημιουργήσει συνθήκες λειτουργίας  των εταιρειών μελών του,  σε διαρκώς βελτιούμενο περιβάλλον.

Στην κατεύθυνση αυτή ο ΣΒΣΕ έχει συνδράμει με το θεσμικό του ρόλο στο εγχείρημα της Πολιτείας, και κυρίως της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που αφορά στην περιβαλλοντική εξυγίανση του Ασωπού ποταμού και της ευρύτερης περιοχής.

Ολοκληρωμένη Πρόταση Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Προβλημάτων, Οργάνωσης και εξυγίανσης της άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης περιοχής Ασωπού Ποταμού

Στις 16 Δεκεμβρίου 2015 ψηφίσθηκε ομόφωνα, από το 14ο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η εισήγηση του Περιφερειάρχη κυρίου Κώστα Μπακογιάννη για την "Ολοκληρωμένη Πρόταση Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Προβλημάτων, Οργάνωσης και εξυγίανσης της άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης περιοχής Ασωπού Ποταμού», καθώς και
το "Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ενεργειών" τα οποία επισυνάπτονται. 

Asopos print 4 names2

pdf iconΠατήστε εδώ για να δείτε την Ολοκληρωμένη Πρόταση Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Προβλημάτων,Οργάνωσης και εξυγίανσης της άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης περιοχής Ασωπού Ποταμού


pdf iconΠατήστε εδώ για να δείτε το Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενεργειών

 

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης είναι να καλύπτονται οι ανάγκες των σημερινών γενεών χωρίς όμως να τίθεται σε κίνδυνο η δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύπτουν τις δικές τους ανάγκες. Η βιώσιμη ανάπτυξη συνιστά μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που περιλαμβάνει οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές οι οποίες αλληλοενισχύονται. Η Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών, η οποία εγκρίθηκε από τους παγκόσμιους ηγέτες το 2015, αποτελεί το νέο παγκόσμιο πλαίσιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και θέτει 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Σκοπός της είναι η εξάλειψη της φτώχειας και η επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμια κλίμακα έως το 2030, χωρίς κανένας να μένει στο περιθώριο. Οι ΣΒΑ αποτελούν συγκερασμό των τριών διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης: της οικονομικής, της κοινωνικής και της περιβαλλοντικής διάστασης.

Ο Πρόεδρος,  το  Διοικητικό Συμβούλιο, και τα μέλη μας, δεσμευόμαστε ότι η επιχειρηματική μας ανάπτυξη σέβεται το περιβάλλον και φροντίζει για την τήρηση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης εντός των πλαισίων της

Οι ενέργειες που αποδεικνύουν τη δέσμευση του Συνδέσμου στις αρχές και τις πρακτικές της Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι:

 • Να διαχέουμε στα μέλη μας την κουλτούρα πρόληψης σε σχέση με το περιβάλλον με το να προάγουμε την ενημέρωση και γνώση.
 • Να προωθούμε την πρόληψη της ρύπανσης, δίνοντας έμφαση στη μείωση της ρύπανσης στην πηγή και στη διατήρηση των φυσικών πόρων.
 • Να επενδύουν σε φυσικούς, τεχνολογικούς και οικονομικούς πόρους, με στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
 • Να θέτουμε στόχους συνεχούς βελτίωσης της περιβαλλοντικής μας επίδοσης και εξάλειψης του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος.
 • Να συμβάλλουν στην κοινωνική, πολιτιστική και γενικότερη οικονομική ανάπτυξη των κοινωνιών, όπου δραστηριοποιούνται.
 • Να λειτουργούμε σε καθεστώς απόλυτης διαφάνειας και να συμμετέχουμε σε ανοιχτό διάλογο για τα προαναφερθέντα θέματα με όλους τους εταίρους μας.

pdf iconΠατήστε εδώ για να δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ για τα "Επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον - Ευρωπαϊκή δράση για την αειφορία"


pdf iconΠατήστε εδώ για να δείτε UNITED NATIONS - THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ) ως Σωματείο σύμπραξης και συνεργασίας Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου με σκοπό την προώθηση των νόμιμων συμφερόντων των μελών του τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία των μελών του που έρχονται εις γνώση του από την αίτηση εγγραφής τους ή μετά από αίτησή του προς τα μέλη του ή είναι δημοσιοποιημένα. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΒΣΕ αποκτά και διαχειρίζεται πληροφοριακά στοιχεία εταιρειών που είναι εγκατεστημένες εντός της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης (ΑΒΣ) Οινοφύτων, καθώς και τα δεδομένα των λοιπών επιχειρήσεων μελών του της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αποκλειστικά για τους καταστατικούς σκοπούς του.

Υγεία & Ασφάλεια

Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν θεσπίσει νομοθετικά μέτρα για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων με στόχο να βελτιωθεί η ποιότητα της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας. Η πρόληψη των κινδύνων και η προώθηση ασφαλέστερων και πιο υγιεινών συνθηκών στον χώρο εργασίας αποτελούν στοιχεία ζωτικής σημασίας όχι μόνο για τη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας, αλλά και για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας.

Στην κατεύθυνση αυτή ο Σ.Β.Σ.Ε. πρωτοστατεί στην προσπάθεια των Εταιρειών-Μελών του για τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας και, γενικότερα, την αναβάθμιση της ποιότητας στο εργασιακό περιβάλλον μέσω της οργανωμένης διαχείρισης και λήψης μέτρων Υγείας & Ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Η αξία του σχεδιασμού ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία αναδεικνύεται καθημερινά στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης της Covid-19.