Ο ΣΒΣΕ είναι Σωματείο που συστήθηκε με σκοπό να εκπροσωπεί τις εγκατεστημένες στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας βιομηχανίες.

Ειδικότερα οι σκοποί και η αποστολή του Συνδέσμου είναι:

 • Η μελέτη, η προστασία των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του καθώς και η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ τους.
 • Η μέριμνα για επίλυση, από του αρμοδίους κρατικούς φορείς, οποιωνδήποτε θεμάτων αφορούν τις βιομηχανίες της Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
 • Η συνεργασία με άλλες Ενώσεις και Συνδέσμους Βιομηχανιών.
 • Η ανάπτυξη του «επιχειρείν» και της επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα η προώθηση της Ελληνικής Μεταποίησης, δηλαδή του Βιομηχανικού μετασχηματισμού της ύλης, η καθιέρωση Βιομηχανικής κουλτούρας, η ανάπτυξη των εξαγωγών και η προσφορά νέων καλά αμειβομένων νέων θέσεων εργασίας.
 • Η συμβολή στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 • Η μετάδοση της ιδέας της Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας  (ΕΚΕ) στα  μέλη του και
 • Τέλος η ανάδειξη της αναγκαιότητας ανάπτυξης της ατομικής και της συλλογικής υπευθυνότητας και φροντίδας για την περιβαλλοντική προστασία.
1982 – Ίδρυση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Οινοφύτων (ΣΒΟ)

Στη δεκαετία του 60, η ανάγκη αποσυμφόρησης της Αττικής οδήγησε στην απόφαση απομάκρυνσης των Βιομηχανιών της εποχής, από περιοχές όπως το Αιγάλεω το Περιστέρι και ο Πειραιάς.
Η μείζων περιοχή που αναπτύσσεται στον άξονα Οινόφυτων- Σχηματαρίου αποτέλεσε τη πρώτη επιλογή της Πολιτείας για τη μετεγκατάσταση τους.
Η επιλογή αυτή ήταν πολύ σωστή με πολλά πλεονεκτήματα και προοπτικές δεδομένου ότι η επιλογή του τόπου εγκατάστασης των επιχειρηματικών μονάδων αποτελεί στοιχειώδη προϋπόθεση για την απρόσκοπτη και ορθολογική ανάπτυξή τους.
Ήταν κοντά στην Αθήνα, παρείχε καλό για την εποχή οδικό δίκτυο, την τότε Εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, και θα υποστηριζόταν ικανοποιητικότατα από το λιμάνι του Πειραιά για τις εισαγωγές των πρώτων υλών και κυρίως για τις εξαγωγές των ετοίμων προϊόντων τους και δευτερευόντως από το λιμάνι της Χαλκίδας.
Τα χαρακτηριστικά αυτά σε συνδυασμό με τις άμεσες ή έμμεσες πιέσεις του κράτους που υποσχόταν ανάπτυξη βιομηχανικής περιοχής και σταδιακή δημιουργία υποδομών, «έπεισαν» τη μία μετά την άλλη τις επιχειρήσεις να τολμήσουν τη μετεγκατάστασή τους στη περιοχή. Αναζήτησαν και απόκτησαν τις απαιτούμενες εκτάσεις και άρχισε η οδύσσεια, απούσης της πολιτείας, της διάνοιξης νέου ή της βελτίωσης του υφισταμένου οδικού δικτύου της εξασφάλισης επαρκούς ενέργειας με την ανάπτυξη δικτύων μεταφοράς ρεύματος της αναζήτησης τρόπων προμήθειας βιομηχανικού νερού και τρόπων μεταφοράς του προσωπικού που διέμενε σε όλες τις περιοχές των Αθηνών και του Πειραιά, δεδομένου ότι το ανθρώπινο δυναμικό των νέων περιοχών δεν διέθετε επαρκή βιομηχανική συνείδηση και εκπαίδευση.
Παρόλα αυτά η ανάπτυξη συνεχίστηκε και οι ανάγκες σε υποδομές σε βιομηχανικό σχεδιασμό και οργάνωση διογκώνονταν διαρκώς.
Οι λόγοι αυτοί οδήγησαν τις βιομηχανίες να συστήσουν, το Δεκέμβριο του 1982, το πρώτο Σωματείο τους με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ και διακριτικό τίτλο ΣΒΟ.

1988 – Μετονομασία του ΣΒΟ σε Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βοιωτίας (ΣΒΒ)

Η διαρκής ανάπτυξη με την εγκατάσταση όλο και περισσότερων νέων βιομηχανιών δεν περιορίσθηκε στα στενά Διοικητικά όρια του Δήμου Οινοφύτων, αλλά επεκτάθηκε στον άξονα Σχηματαρίου–Θηβών-Λιβαδειάς καθώς και στον άξονα Σχηματαρίου–Χαλκίδας και δημιούργησε την ανάγκη κάλυψης του συνόλου της Βοιωτίας.

2011 – Μετονομασία του ΣΒΒ σε Σύνδεσμο Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ)

Η νέα διοικητική οργάνωση των περιφερειών της χώρας με το πρόγραμμα «Καλλικράτης», δημιουργεί νέες απαιτήσεις και προσφέρει νέες δυνατότητες στις επιχειρήσεις της Στερεάς Ελλάδας οι οποίες έκτοτε μπορούν να ενταχθούν στον ΣΒΣΕ και να προωθήσουν τις θέσεις τους μέσω της ανάδειξης του ΣΒΣΕ σε Βασικό Περιφερειακό Βιομηχανικό Σύνδεσμο.
Η διεύρυνση προέκυψε ως ανάγκη για την μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα των επιχειρήσεων που εντάχθηκαν και συνεχίζουν να εντάσσονται στον ΣΒΣΕ με αυξημένους ρυθμούς και ενόψει του ενδιαφέροντος πολλών επιχειρήσεων για το υπό υλοποίηση Επιχειρηματικό Πάρκο Οινοφύτων.
Ο ΣΒΣΕ σήμερα εκπροσωπεί 100 και πλέον επιχειρήσεις οι οποίες :
Απασχολούν πάνω από 15.100 εργαζομένους
Πραγματοποιούν Κύκλο Εργασιών σε ποσοστό 3,55% του ΑΕΠ.
Επιτυγχάνουν ποσοστό άνω του 15% των εξαγωγών της χώρας.
Το ποσοστό εξαγωγών των εταιρειών μελών ανέρχεται στο 1,93% επί του ΑΕΠ με Μ.Ο. των εξαγωγών των μελών να ανέρχεται στο 54% και βελτίωση της εξωστρέφειας των μελών κατά 103% με έτος βάσης το 2012.

2019 – Διεύρυνση του Δ.Σ- Συμμετοχή του ΣΕΒ.

Ενεργοποίηση του Συντονιστικού Συμβουλίου Περιφερειακών Οργανώσεων του ΣΕΒ με τη συμμετοχή των πέντε Περιφερειακών Συνδέσμων: Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ), Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος (ΣΕΒΠΔΕ), Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος (ΣΒΘΚΕ), Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (ΣΒΑΠ), Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ), και τροποποίηση του καταστατικού ΣΕΒ με προσθήκη διάταξης για τη δημιουργία 5 νέων (μη αιρετών) θέσεων στο ΔΣ του ΣΕΒ καθώς και αντίστοιχης θέσης του ΣΕΒ στον ΣΒΣΕ.

Αποστολή του ΣΒΣΕ είναι η με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο επίλυση όλων γενικά των προβλημάτων που παρουσιάζονται στις βιομηχανίες που είναι εγκατεστημένες στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Ο Σύνδεσμος προσπαθεί διαρκώς να επιτύχει στην αποστολή του με :

 • Τη διαρκή ενημέρωσή του στα θέματα που αφορούν τη βιομηχανία και την επιχείρηση γενικότερα ώστε να είναι σε θέση αφενός να ενημερώνει τα μέλη του και αφετέρου να παρεμβαίνει όταν χρειάζεται προς τα όργανα της πολιτείας.
 • Τη συμμετοχή του σε όλες τις εκδηλώσεις, ημερίδες και παρουσιάσεις όπου διατυπώνει τον υπεύθυνο και τεκμηριωμένο λόγο του.
 • Την ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με τους Φορείς και τις Αρχές.
 • Την ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με τα μέλη του προκειμένου παράσχει τη στήριξη που έχουν ανάγκη.
 • Τη μόνιμη συνεργασία με όλους τους φορείς που διαμορφώνουν πολιτική, στους τομείς της Οικονομίας, Φορολογίας και Ανάπτυξης που επηρεάζει τις τύχες των επιχειρήσεών μας στο επίπεδο της Περιφέρειας, αλλά και στο επίπεδο της Χώρας.

Ο ΣΒΣΕ έχει την τιμή να φιλοξενεί στις τάξεις του εξέχουσες Βιομηχανίες, εξωστρεφείς, με Διεθνή προβολή και σημαντικότατες εξαγωγικές επιδόσεις. Το σύνολο των Βιομηχανιών μελών μας επιτυγχάνει το 15% των συνολικών εξαγωγών της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών προϊόντων πλην πετρελαιοειδών. Ο πραγματοποιούμενος από τις επιχειρήσεις μέλη μας κύκλος εργασιών αντιπροσωπεύει το 3,55% του ΑΕΠ της Χώρας.
Ως μέλη του Συνδέσμου γίνονται δεκτές οι βιομηχανικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με οποιαδήποτε νομική μορφή και αν λειτουργούν και ανεξαρτήτως του τόπου που έχουν την έδρα τους, εφόσον υποβάλουν αίτηση προσχώρησης, γίνει δεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο και επικυρωθεί από την πρώτη Γενική Συνέλευση.
Τα μέλη καταβάλουν την τακτική ετήσια συνδρομή τους το ύψος της οποίας καθορίζεται από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών κατά την Γενική Συνέλευση και αποτελούν μαζί με το δικαίωμα εγγραφής τους τακτικούς πόρους του Συνδέσμου.

Έκτακτες συνδρομές, προσφορές, χορηγίες, δωρεές, κληροδοσίες κλπ. Αποτελούν τους έκτακτους πόρους του Συνδέσμου.

Το κυρίαρχο όργανο του ΣΒΣΕ είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Τακτικών μελών του που συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο και εκτάκτως όποτε το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, ή όταν το ζητήσει το ( 1/3 ) των μελών του.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε δύο χρόνια το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα.

Το Σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το αποτελούν δεκαεπτά (17) τακτικά Μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά, που εκλέγονται κάθε δύο (2) έτη, με άμεση ψηφοφορία από την Τακτική Γενική Συνέλευση βάσει καταλόγου υποψηφιοτήτων που συλλέγει το Προεδρείο της Συνέλευσης και καταθέτει προς ψήφιση στους Συνέδρους. Τα Μέλη του Δ.Σ., στην πρώτη μετά τη Γ.Σ. συνεδρίασή τους εκλέγουν τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο Α΄, τον Αντιπρόεδρο Β΄ και τον Αντιπρόεδρο Γ', το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.

Το Δ.Σ. του ΣΒΣΕ διευρύνθηκε με στόχο την μέγιστη δυνατή αντιπροσωπευτικότητα των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και την βέλτιστη αποτελεσματικότητα στο έργο του.  Η σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Για τη περίοδο Σεπτέμβριος 2021 – Ιούνιος 2023

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Φορέας

Λώλος Πάνος

Πρόεδρος

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ

Σκιαδάς Παναγιώτης

Α΄Αντιπρόεδρος

ΣΩΛΗΝ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕΒΕ

Μανιάς Σπήλιος

Β΄Αντιπρόεδρος

ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. ΑΕ

Λεμονίδης Αθανάσιος

Γ΄Αντιπρόεδρος

ΑΛΟΥΜΑΝ Α.Ε.

Λουκάτος Ανδρέας

Γ. Γραμματέας

ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε.

Ωρολογοπούλου Βασιλική

Ταμίας

ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ

Γιαννίτσης Γεώργιος

Μέλος

ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ GROUP ΑΕ

Γκιζελής Ευάγγελος

Μέλος

ΓΚΙΖΕΛΗΣ ΑΕ

Δανιηλίδης Κίμων

Μέλος

ELKEME AE

Έξαρχος Βασίλειος

Μέλος

DUNAPACK PACKAGING ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

Καβαδάς Δημήτριος

Μέλος

ΚΑΠΑΧΗΜ Α.Ε.

Καρράς Δημήτριος

Μέλος

ALUMINCO A.E.

Κεφάλας Αθανάσιος

Μέλος

IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ ΑΕ

Κοίλιαρης Δημήτριος

Μέλος

SABO AΒΕE

Παγκουλάκη Βέρα

Μέλος

ΣΥΜΕΤΑΛ ΑΕ

Τζιρακιάν Λυμπαρέτ

Μέλος

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Λ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL ΑΕ

Ξηρογιάννης Γεώργιος

Μέλος

ΣΕΒ

Δούσης Νικόλαος

Γενικός Διευθυντής Σ.Β.Σ.Ε.

 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Κόντος Κωνσταντίνος

Α' Αναπληρωματικό Μέλος

ΣΥΜΕΤΑΛ ΑΕ

Αυγεράκης Λεωνίδας

Β' Αναπληρωματικό Μέλος

ΕΛΒΙΟΜΕΞ ΕΠΕ

Καπασακαλίδης Ιορδάνης

Γ' Αναπληρωματικό Μέλος

ΔΟΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΕ

 

ΜΕΛΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Για την περίοδο 01.01.2021 – 31.12.2021)

Kασσής Αναστάσιος

Aνδριόπουλος Γεώργιος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ψυράκης Νικόλαος

Αγγελής Ιωάννης

ΜΕΛΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

(Για την περίοδο από 30-09-2021 μέχρι 30-06-2022)

Τακτικό μέλος

Καρράς Δημήτριος

Αναπληρωματικό μέλος

Μπόνης Ιωάννης

ΜΕΛΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

(Για την περίοδο από 30-09-2021 μέχρι 30-06-2022)

Τακτικό μέλος

Καβαδάς Δημήτριος

Αναπληρωματικό Μέλος

Λεμονίδης Αθανάσιος

Νικόλαος Κουδούνης

koudounisΟ κ. Νικόλαος Κουδούνης διετέλεσε πρόεδρος του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΒΣΕ) από το 2003 έως και το 2021. 

Είναι μέλος του Δ.Σ. του Σ.Ε.Β. και μέλος του Δ.Σ. του ΕΣΕΠΠΑ. Είναι αντιπρόεδρος στην Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΑΝΔΙΑ Α.Ε.) και μέλος Δ.Σ. σε όλα τα Περιφερειακά συμβούλια της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Είναι επίσης πρόεδρος Δ.Σ. στην ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙΒ Α.Ε., αντιπρόεδρος στην ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε.

Έχει διατελέσει Οικονομικός Διευθυντής στην ΕΛΒΑΛ Α.Ε. (1983), Γενικός Διευθυντής της (2000) και ήδη μετέχει Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. Πρόσφατα είχε την τιμή να εκλεγεί πρόεδρος της Εταιρείας Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου Οινοφύτων Ασωπού (Ε.Δ.Ε.Π. Ο.Α. Α.Ε) και είναι μέλος του Δ.Σ. της Α.Σ.Σ.Ε.

Έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων σε περιοδικά, στον Περιφερειακό και στον Αθηναϊκό τύπο για Αναπτυξιακά θέματα, θέματα χωροταξίας, επιχειρηματικών πάρκων και φορολογίας επιχειρήσεων.

Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (τ. Α.Σ.Ο.Ε.Ε.).

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του Σ.Β.Σ.Ε. της 30ης Σεπτεμβρίου 2021 ανακηρύχθηκε ομόφωνα Επίτιμος Πρόεδρος του ΣΒΣΕ για την πολύχρονη και πολύτιμη συμβολή του στην εξέλιξη του Συνδέσμου.


ΟΜΙΛΙΑ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΥΔΟΥΝΗ της 30ης Σεπτεμβρίου 2021


Μεταβολή 10ετίας 127,27%

Η αλματώδης αύξηση κατά 100% περίπου αποδίδεται στην αναγνώριση του έργου και της προσφοράς του ΣΒΣΕ Επιχειρηματικό γίγνεσθαι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με κορυφαία δράση την οριοθέτηση του ΕΠΕ Ονοφύτων που πραγματοποιήθηκε με την ψήφιση του Ν.4605/19.

Μεταβολή 10ετίας 113,05%

Η Αύξηση της απασχόλησης που προσέφεραν στην 10ετία, της τάξης του 113% , κρίνεται ως πολύ σημαντική δεδομένου ίτι δεν οφείλεται μόνο στην αριθμητική αύξηση των μελών μας.

Μεταβολή 10ετίας 110,10%

Καταγράφεται αξιοσημείωτη αύξηση (της τάξης του 110% περίπου), στην 10ετία αξιολόγησης, της μεταβολής του Κύκλου Εργασιών των Εταιρειών-Μελών η οποία κρίνεται ως πολύ σημαντική δεδομένου ότι δεν οφείλεται μόνο στην αριθμητική αύξηση των μελών μας.

Μεταβολή 10ετίας 110,5%

Καταγράφεται σημαντική αύξηση (της τάξης του 110,50% περίπου), στην 10ετία αξιολόγησης, του Κύκλου Εργασιών των Εταιρειών-Μελών ως ποσοστό επί του Α.Ε.Π. η οποία κρίνεται ως πολύ σημαντική δεδομένου ότι δεν οφείλεται μόνο στην αριθμητική αύξηση των μελών μας.

Μεταβολή 10ετίας 45,95%

Καταγράφεται σημαντική αύξηση (της τάξης του 46% περίπου), στην 10ετία αξιολόγησης, των εξαγωγών των Εταιρειών-Μελών ως ποσοστό επί του Κύκλου Εργασιών η οποία κρίνεται ως πολύ σημαντική και καταδειχνύει την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.

Μεταβολή 10ετίας 203,13%

Καταγράφεται αξιοσημείωτη αύξηση (της τάξης του 203% περίπου), στην 10ετία αξιολόγησης, των εξαγωγών των Εταιρειών-Μελών ως ποσοστό επί του Α.Ε.Π. η οποία κρίνεται ως πολύ σημαντική και καταδειχνύει την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.

Μεταβολή 10ετίας 203,77%

Καταγράφεται αυξητική μεταβολή (204.% περίπου με έτος βάσης το 2010) στο Συντελεστή Μεταβολής Εξαγωγών των Εταιρειών-Μελών του Συνδέσμου.

Καταγράφεται:

 • Εισπραξιμότητα, κατά την τελευταία 10ετία, κυμάνθηκε από 66% περίπου έως το 100% (2012)
 • Από το 2017 κι έπειτα η Εισπραξιμότητα έχει αρχίσει να εξισορροπεί ποσοστιαία μεταξύ 80-85%.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Καταγράφεται:

 • Αύξηση των εσόδων του Συνδέσμου από Ετήσιες Συνδρομές στο διάστημα 2010-2019 της τάξης του 281,18% περίπου.
 • Καταγράφεται αύξηση των Εσόδων του Συνδέσμου της τάξης του 42,86% περίπου κατά το 2019 εν συγκρίσει με το 2018.που ασφαλώς οφείλεται στην αύξηση των μελών μας
ΕΤΗΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Καταγράφεται:

 • Αύξηση των Δαπανών του Συνδέσμου κατά το χρονικό διάστημα 2010-2019 (144,17% περίπου)
 • Μείωση των Δαπανών του Συνδέσμου κατά την τελευταία 3τία και ιδιαίτερα η μείωση αυτή, συγκριτικά με το έτος 2018, ανήλθε στο 12,21% περίπου.