Δημοσίευση σε ΦΕΚ του Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/2023)

 υπουργειο περιβαλλοντος και ενέργειας

 

Δημοσιεύθηκε ο Ν.5037/2023 «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής - Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 - Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του περιβάλλοντος».

Μεταξύ των άρθρων ειδικότερου ενδιαφέροντος να επισημανθούν τα εξής:
• Πλαίσιο προσδιορισμού κοινόχρηστης οδού μέσω Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (άρθρο 234)
• Πλαίσιο ισχύος και αναθεώρησης μέσω Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ που εγκρίθηκαν με τις μεταβατικές διατάξεις του ν.4269/2014 (άρθρο 235)
• Προϋποθέσεις επιτρεπτής συνένωσης όμορων γηπέδων - ερμηνεία παρ. 6 άρθρου 33 ν. 4759/2020 (άρθρο 236)
• Παρατάσεις ισχύος προεγκρίσεων οικοδομικών αδειών (άρθρο 239)
• Πλαίσιο χωροθέτησης σε κοινωφελείς χώρους των Κέντρων Δεδομένων και τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων (άρθρο 240)
• Διαδικασία εκ νέου καθορισμού, τροποποίησης ή επέκτασης προϋφιστάμενης λατομικής περιοχής (άρθρο 166)
• Δημόσιες μεταλλευτικές περιοχές - Αντικατάσταση άρθρου 3 ν.δ. 4433/1964 (άρθρο 169)
• Καθεστώς και προϋποθέσεις εξαίρεσης χερσαίας ζώνης λιμένα από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας (άρθρο 214)

Παρακαλώ βρείτε το ΦΕΚ 78/Α/2023 εδώ

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου