ΕΠΑΝΕΚ 15/7/2022 - Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ ΣΣΚ - 2η Πρόσκληση "Επιχειρήσεις"»

NEA Synergatikoi sxhmatismoi v1

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ ΣΣΚ - 2η Πρόσκληση "Επιχειρήσεις"». Με την Απόφαση ολοκληρώθηκε η  προβλεπόμενη διαδικασία έγκρισης και απόρριψης των υποβληθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης. Συνολικά υποβλήθηκαν τριάντα τρεις (33) αιτήσεις χρηματοδότησης.

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ:

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου