Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις για τα κατεχόμενα ακίνητα του Δημοσίου και άλλες διατάξεις»

Captureyp oik

Έχει τεθεί από την 19η Ιανουαρίου 2023, ημέρα και ώρα 22:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις για τα κατεχόμενα ακίνητα του Δημοσίου και άλλες διατάξεις». Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός και οικονομικός εταίρος, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 2α Φεβρουαρίου 2023.


Το νομοσχέδιο αφορά στον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εξαγοράς ακινήτων που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών. Ειδικότερα με το Μέρος Α΄ ορίζονται:
οι επιμέρους περιπτώσεις που έχουν δικαίωμα υποβολής εξαγοράς, στις οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται και ακίνητα με βιοτεχνική-βιομηχανική δραστηριότητα (άρθρο 2),τα εξαιρούμενα ακίνητα (άρθρο 4),
ο τρόπος προσδιορισμού του τιμήματος εξαγοράς -βάσει της αντικειμενικής αξίας- (άρθρο 5), οι δυνατότητες εκπτώσεων επί αυτού (άρθρου 6) καθώς και ειδικές περιπτώσεις (πχ. με απόφαση πρωτοβάθμιου δικαστηρίου- άρθρο 7)
η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και επιμέρους ζητήματα (άρθρα 8-10) καθώς και το πλαίσιο για εκκρεμείς αιτήσεις (άρθρο 11).Το Μέρος Β΄ περιέχει ρυθμίσεις για ειδικές κατηγορίες ακινήτων που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου, ειδικότερα για:
για ακίνητα εντός σχεδίου αλλά εκτός πεδίου εφαρμογής του ν.998/1979 καθώς και για ανταλλάξιμα ακίνητα (άρθρο 15) για μη άρτια και μη οικοδομήσιμα τμήματα δημοσίων ακινήτων που είναι όμορα βιοτεχνικών, βιομηχανικών κλπ. επιχειρήσεων και τα οποία αποτελούν ενιαίο λειτουργικό σύνολο με τις εγκαταστάσεις, προκειμένου να εξαγοραστούν (άρθρο 16) (η αίτηση για εξαγορά θα πρέπει να υποβληθεί εντός 2 ετών από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου).
Καθώς το Σχέδιο Νόμου, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης, έχει ιδιαίτερη σημασία για την επίλυση διαχρονικών ζητημάτων βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων (όπως η δυνατότητα εξαγοράς τμημάτων παλαιού αιγιαλού ή/και διευθέτηση ζητημάτων βιομηχανικών εγκαταστάσεων που έχουν επεκταθεί σε μικρά τμήματα ακινήτων του δημοσίου), παρακαλούμε να μας αποστείλετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας έως την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023, προκειμένου να συμβάλλουμε στη νομοτεχνική βελτίωση των προωθούμενων διατάξεων."

Μπορείτε να βρείτε το προς διαβούλευση σχέδιο νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις για τα κατεχόμενα ακίνητα του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» στο link: http://www.opengov.gr/minfin/?p=11631

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου