Εφαρμογή Συστήματος Εγγυοδοσίας Συσκευασιών Ποτών - DRS /Deposit–Return System στην Ρουμανία, από 30ης Νοεμβρίου τ.έ., επιβολή επιστρεφόμενου τέλους ανακύκλωσης ύψους 50 bani

   Στιγμιότυπο οθόνης 2023 11 13 094506

Υλοποιώντας σχετική Οδηγία 2019/904 από πλευράς ΕΕ, σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον που ενσωματώθηκε με το Ρ/Διάταγμα 6/2021, το σύστημα DRS θα αρχίσει να εφαρμόζεται στη Ρουμανία από τις 30ης Νοεμβρίου τ.έ.


Για περισσότερα πατήστε εδώ


 

 Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου