ΕΠΑΝΕΚ- 12η τροποποίηση «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών»

Σας προωθούμε την Δωδέκατη (12η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» του ΕΠΑΝΕΚ, σχετικά με τη συμπληρωματική ένταξη χιλίων ενενήντα τεσσάρων (1.094) αιτήσεων χρηματοδότησης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 10.187.219,00 ευρώ, εκ των οποίων: α) οι χίλιες ενενήντα δύο (1.092) αιτήσεις με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 10.078.200,23 ευρώ αφορούν σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και β) οι δύο (2) αιτήσεις δημόσιας δαπάνης 109.018,77 ευρώ αφορούν σε Μεγάλες επιχειρήσεις.


Δείτε τη σχετική Απόφαση
 εδώ

 Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου