ΕΠΑΝΕΚ-13η τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές»

 Σας προωθούμε την δέκατη τρίτη  (13η) τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη επιπλέον τεσσάρων (4) πράξεων, δημόσιας δαπάνης 267.879,79 ευρώ. Τα συνολικά ενταγμένα έργα στη Δράση ειναι 5.317 και η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 306.366.474,42 ευρώ.

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ 

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου